Er is iets met mijn Geheugen!

Vlak na de benoeming van Vera Bergkamp gaf Herman Tjeenk Willink een volgens mij  = haastig-georganiseerde-want-nauwelijks-bezochte persconferentie = waarin hij aankondigde dat hij echt met zijn verkenning aan de slag ging en hoe hij het varkentje dacht te wassen. Twee tongue in cheek uitspraken blijven mij bij:

Merkwaardig dat ze bij een 79 jarige uitkomen om de zaak vlot te trekken

Er is iets merkwaardigs met mijn geheugen: Onbelangrijke zaken herinner ik me feilloos, maar belangrijke zaken vergeet ik. Daar moeten anderen mij vaak aan helpen herinneren…..

Ik ben benieuwd…

Vera Bergkamp Nieuwe Voorzitter Tweede Kamer

Gisteren heb ik aandachtig naar de live uitzending zitten kijken waarin de Tweede Kamer de kandidatuur van 3 gegadigden voor het voorzitterschap besprak en waarin de drie kandidaten zichzelf presenteerden. 

Weer een marathonzitting die naar mijn idee in de omgekeerde en dus verkeerde volgorde werd gehouden. Eerst 17 fractievoorzitters en vervolgens pas de kandidaten met een presentatie over zichzelf en  gelijk een antwoord op de vragen die al die Fractievoorzitters hadden gesteld. Iemand had ze geteld en kwam tot 250 …

Waarom niet eerst de kandidaten de gelegenheid te geven zichzelf te introduceren met een maximale spreektijd van zeg 15 of 20 minuten per kandidaat en dan de kamer met ook een maximale spreektijd van zeg 5 @ 7 minuten per fractie?  …niet voor niets kennen wij ook het uit het Duits komende gezegde: “In de beperking toont zich de Meester”

Daarbij was ik zelf vooral geïnteresseerd in de presentatie van Vera Bergkamp (D66). Die vond ik heel goed, duidelijk en correct, maar ook veel te lang. Wel gaf ze naar mijn idee duidelijk aan dat ze veranderingen wil en aanbevelingen van de Commissies Van der Staaij en Boskamp wil overnemen. Naast haar presentatie verbleekten de presentaties van Arib en van Boskamp. Boskamp leek zich al min of meer op voorhand neergelegd te hebben bij een nederlaag en Arib hield het kort, duidelijk niet gewend zichzelf goed te verkopen, maakte een naar mijn mening interessante opmerking dat ze helemaal niet van mening is dat de Rol van de Tweede Kamer langzamer zeker wordt uitgehold, het tegendeel vindt ze, ook als ze de rol van de Tweede Kamer vergelijkt met die van de moeder van alle Parlementen, het Britse Lagerhuis. Jammer voor Arib, maar ook in haar presentatie zag ik een element van “Pappen en Nathouden”, dat naar mijn idee niet werkt. Overigens heeft Bergkamp die de naam van haar moeder heeft aangenomen een Marokkaanse vader. Ik ben benieuwd. Bergkamp heeft kuiltjes in haar wangen. Ik hoop dat ze meer humor heeft dan Arib en dat ze ook wat gezonde zelfspot heeft. Alleen dan houdt ze het vol.

 

De Vierde Vrouwelijke Voorzitter op rij

6 december 2006 werd Gerdi Verbeet (PVDA) gekozen tot Voorzitter van de Tweede Kamer. In 2010 werd zij herkozen. Zij bleef Voorzitter tot 20 september 2012. De leuke tweede foto is van de hand van mede auteur Roel Wijnants. Gerdi is daarop omgeven door kinderen. Voordat zij Parlementariër werd, werkte ze in het onderwijs.
Ik volgde het gedoe in het Parlement in haar tijd slechts zijdelings omdat ik zelf een druk baasje was. Ik heb de indruk dat zij een gewaardeerd voorzitter was die het ambt aanzien gaf en ook veel eraan deed om de Tweede Kamer wat begrijpelijker voor publiek en vooral ook voor kinderen te maken. Ik denk ook dat haar gevoel voor humor haar op de been gehouden heeft.

Na Gerdi verbeet werd Anouchka van Miltenburg (VVD) op 25 september 2012 gekozen als Voorzitter. Dagblad de Volkskrant schreef op 14 december 2013 dat acht fractievoorzitters uit de Tweede Kamer anoniem gezegd zouden hebben dat Van Miltenburg een ‘totaal ongeschikte’ voorzitter is. Ook van haar opvolgster Khadija Arib werd anoniem in media gesuggereerd dat ze geloosd moest worden. Ik vind eigenlijk dat het media verboden moet worden om anonieme bronnen binnen de Politiek of Overheid aan te halen om het publiek een bepaalde mening door de strot te duwen. Wees dan een kerel of een dame en verkondig het als eigen mening en op welke feiten c.q. argumenten je je baseert.

Op 13 april 2015 kwam Van Miltenburg opnieuw in opspraak na een gepubliceerde brief van GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman, die in 2014 door haar eigen partij een maand werd geschorst wegens aangifte door Van Miltenburg bij de Rijksrecherche over vermeend lekken van vertrouwelijke informatie rond de benoeming van een nieuwe Nationale ombudsman. Voortman werd door het Openbaar Ministerie volledig vrijgepleit. Op 17 april verklaarde Van Miltenburg te betreuren dat zij bij deze gang van zaken onvoldoende oog heeft gehad voor de gevolgen van de ingediende aangifte voor Voortman.
Op 19 juni 2015 kwam Van Miltenburg wederom in opspraak. De reden: brieven van klokkenluiders die zich anoniem bij haar melden, werden tot dat moment conform de officiële procedure ongeregistreerd vernietigd. Een niet ondertekende brief met details over de ‘Teevendeal’ zou op die manier in november 2014 mogelijk door de shredder zijn gehaald, terwijl de Tweede Kamer toen al druk bezig was om bijzonderheden over die afspraak te achterhalen. Of de brief daadwerkelijk gearriveerd was, viel volgens Van Miltenburg niet meer na te gaan. Na kritiek uit de Tweede Kamer werd de procedure omtrent anonieme brieven drastisch herzien. Een kopie van de brief die een journalist van Nieuwsuur haar had laten inzien, werd door Van Miltenburg in een papierversnipperaar gestopt.

Op 12 december 2015 trad zij af als voorzitter, nadat haar functioneren te veel onder druk was komen te staan als gevolg van Van Miltenburgs optreden rond het door haarzelf vernietigen van de kopie van een klokkenluidersbrief. De commissie-Oosting, die de ‘Teevendeal’ onderzocht, had er een week eerder in haar rapport op gewezen dat Van Miltenburg meteen de commissie over de brief had moeten inlichten.

Zie: NL Wikipedia


Na het aftreden van Van Miltenburg op 12 december 2015 nam Khadija Arib haar taken waar. Op 13 januari 2016 werd zij door de Kamer gekozen als nieuwe voorzitter. Arib werd op 29 maart 2017 herkozen als Kamervoorzitter met 111 van de 122 geldig uitgebrachte stemmen. Niemand had zich aangemeld als tegenkandidaat.
Zoals ik hiervoor al aangaf werd er over Arib in de wandelgangen ook gemopperd.
Zelf vind ik dat ze in de aanloop tot en tijdens de nacht van Rutte’s geheugen”verlies” de Tweede Kamer geen goede dienst heeft bewezen door het heft niet steviger in handen te nemen.Een Gordiaans Knoop – Ruk Vierde Macht

De gordiaanse knoop is een onontwarbare knoop. De knoop verbond het juk met de disselboom van een eeuwenoude strijdwagen.  Het Orakel van Delphi had over deze knoop gezegd: “Wie deze knoop losmaakt, zal meester over heel Azië worden.” Via Wikipdia.

 

Aan de Voorzitter van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Kenmerk: 202100021
Den Haag, 1 april 2021

Geachte Voorzitter,
In reactie op het informatieverzoek van uw Kamer, willen wij de volgende tijdlijn met u delen.

Op donderdag 25 maart zijn wij op uw verzoek aangetreden als verkenners. U heeft ons om 16:30 uur ontvangen in de Stadhouderskamer met de opdrachtverlening. Van de ambtelijke staf hebben wij die middag begrepen dat de eerste fase van de verkenning voor ons afgesloten bleef. Dat heeft te maken met het feit dat het gaat om onderhandelingen tussen leden van de Tweede Kamer zelf. Deze onderhandelingen zijn vertrouwelijk, zoals ook aan de deelnemers aan de verkenning is toegezegd.

Op vrijdag 26 maart hebben wij contact gehad met de ex-verkenners mevrouw Ollongren en mevrouw Jorritsma om een terugkoppeling te ontvangen over de afgebroken eerste fase van de verkenning. De weerslag van dit gesprek hebben wij in een brief naar uw Kamer gestuurd op die vrijdagmiddag, met de boodschap dat wij graag met een ‘schone lei’ een nieuwe fase van de verkenning zouden willen beginnen en daarom opnieuw met alle 17 gewezen lijsttrekkers in gesprek wilden gaan.

Op vrijdagmiddag 26 maart en maandagochtend 29 maart hebben wij alle gewezen lijsttrekkers telefonisch gesproken om te polsen hoe zij het vervolg van de verkenning voor zich zagen. Uit deze inventarisatie bleek duidelijk dat de voorkeur van de meeste lijsttrekkers was om eventuele gesprekken pas in te plannen na afronding van het voorgenomen debat met de ex-verkenners op woensdag 31 maart.

Op basis van de telefoontjes met de gewezen lijsttrekkers, hebben wij op maandag 29 maart en dinsdag 30 maart met u nog telefonisch contact gehad over de planning van onze verkenning. Hierbij hebben wij ook gezegd dat wij pas zouden starten met gesprekken nadat het debat over de afgebroken eerste fase had plaatsgevonden.

In de beide regelingen van werkzaamheden van 31 maart heeft uw Kamer verzocht om informatie uit de vorige fase van de verkenning. Deze informatie hebben wij u vanmorgen verstrekt. Gezien de status en het rudimentaire karakter van de stukken –het betreft hier onder andere afbeeldingen van handgeschreven aantekeningen- en gezien het feit dat er nog geen accordering had plaatsgevonden, hebben wij alle 19 gesprekspartners de mogelijkheid geboden om hedenochtend tussen 9:00 uur en 10:00 uur de stukken en aantekeningen van hun eigen gesprek in te zien, voordat deze stukken zouden worden verstuurd naar de Tweede Kamer.

Op woensdagavond 31 maart hebben wij uw Kamer een brief gestuurd over het proces rondom het verstrekken van deze stukken. Zoals wij ook in deze brief hebben aangegeven, hebben wij tot verzending van de brief geen inzage gekregen in de stukken van de vorige fase. Toen wij de stukken gisteravond inzagen, kwamen wij tot de conclusie dat er in de aantekeningen van het gesprek tussen de ex-verkenners en de heer Rutte de naam van de heer Omtzigt werd genoemd. Dit was niet conform de brief van de ex-verkenners van maandag 29 maart, waarin was gesteld dat geen van de gewezen lijsttrekkers had gesproken over de heer Omtzigt. Wij hebben hierover telefonisch contact gehad met mevrouw Ollongren op woensdagavond 31 maart laat. Mevrouw Jorritsma was op dat moment onbereikbaar. Wij hebben daarom op donderdagochtend 1 april om 8:00 uur de beide ex-verkenners telefonisch gesproken. Tussen 7:45 uur en 8:30 uur hedenmorgen hebben wij tevens de 17 gewezen lijsttrekkers een sms gestuurd met het aanbod om tussen 9:00 uur en 10:00 uur de eigen stukken in te komen zien. Ook de voorzitters van de Kamers hebben wij deze gelegenheid geboden. Een aantal van de gesprekspartners heeft vanmorgen daadwerkelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid van inzage. Geen van de gesprekspartners heeft verzocht om het weglaten van passages. Alleen de fractievoorzitter van BBB heeft (met pen) aantekeningen toegevoegd aan het samenvattende verslag.

Vanmorgen rond 11:00 uur hebben wij de stukken naar uw Kamer verzonden.

Met vriendelijke groet,

Tamara van Ark Wouter Koolmees

Van de ambtelijke staf hebben wij die middag begrepen dat de eerste fase van de verkenning voor ons afgesloten bleef.

De nieuwe verkenners nemen dat voor kennisgeving aan en leggen zich erbij neer. De oude verkenners werden er blijkens de verklaring van Ollongren mee geconfronteerd toen zij naar hun herinneringen werden gevraagd en ook zij legden zich erbij neer. Dom! Dom! Dom!

 

De Tweede Kamer inclusief de Voorzitter heeft zichzelf in een Gordiaanse Knoop opgeknoopt of door de Vierde Macht, de ambtenaren, laten opknopen. Ruk was een kwalificatie die Rutte zelf bezigde over wat er allemaal gebeurd was. Rutte heeft zelf zijn nek ook in die Gordiaanse Knoop gestopt.

Na mijn vorige post zag ik pas deze brief. Deze brief werd overigens ergens aan het einde van de dag op 1 april bij de debatterende Tweede Kamer bezorgd. Voordat Ollongren aan het woord kwam. Ambtenaren bepalen dus wat de oude verkenners te zien kregen en wat de nieuwe verkenners te zien kregen. Kafka ten voeten uit. De brief werd bezorgd NADAT WE RUTTE EEN HELE MIDDAG HADDEN ZIEN HERHALEN “IK LIEG NIET” in antwoord op een kamerbreed herhaalde beschuldiging: U LIEGT….

De Tweede Kamer blijkt ook een Motie te hebben aangenomen die de mogelijkheid opent dat de Koning weer wordt betrokken bij dit proces…die juist onder aanvoering van D66 buiten dit proces was gejast.

Wat gebeurde er ook alweer met Johan de Wit???? Het linkse en rechtse gepeupel in de Tweede Kamer lynchten Rutte en de regeringspartijen deden er heel hard aan mee door een motie die wel een strop om zijn hals legt, maar die hem ogenschijnlijk nog gelegenheid tot ademen geeft. Hier wreekt zich dat de man thuis geen man of vrouw heeft die hem bij thuiskomst een paar pantoffels en een borrel geeft en zegt: “Schat! Zou je er nu niet eens mee stoppen?”

Volgens de Nos:

Dat Rutte zich verontschuldigde, is een eerste stap in het herstel van vertrouwen in hem, stelt hoogleraar leiderschap (RUG) Janka Stoker in de NPO Radio 1-podcast De Dag. “Maar uiteindelijk is ander gedrag laten zien de enige manier waarop je vertrouwen herstelt, blijkt ook uit onderzoek. Het moet nu echt gaan over zijn bestuursstijl, dat is de fundamentele kwestie.”

En daar wringt bij Rutte de schoen, zegt ze. “Aan de ene kant is hij diep door het stof gegaan, maar aan de andere kant is er ook een soort vanzelfsprekendheid in zijn gedrag, dat hij gewoon door kan.”

Macht maakt overmoedig

Dat heeft alles te maken met wat macht met iemand doet. “Een machthebber kijkt op een andere manier naar de wereld, meer vanuit zichzelf. Macht geeft zelfvertrouwen, maar maakt ook overmoedig.”

Rutte is ruim tien jaar minister-president en werd ook bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen weer de grootste. Hij kreeg in zijn eentje 1,9 miljoen stemmen, meer dan welke politicus dan ook. De kiezer heeft hem dus beloond voor zijn beleid van de afgelopen jaren.

Dat kan ertoe hebben bijgedragen dat de VVD-leider heeft onderschat hoe explosief het uitgelekte memo van Ollongren en het gewraakte zinnetje “Positie Omtzigt, functie elders” zou zijn, denkt Stoker. “Hij zal wellicht hebben gedacht: ‘we hebben problemen op te lossen, we moeten door, ik ben de grootste en 1+1=2, dus wat een gedoe is dit allemaal’.”

De grote vraag is dus wie gaat deze knoop ontwarren?

Niet Rutte zelf denk ik. In D66 en in het CDA keren de jongeren zich al tegen Rutte. Christenen van Seegers weigeren ook met hem samen te werken.
Niet Kaag denk ik. D66 voor Nieuw Leiderschap? Hou toch op! Ze begint met een grote fout door de dag na de verkiezingen te zeggen dat de avondklok maar moet stoppen, omdat D66 een aantal zetels meer heeft. Dat is geen nieuw Leiderschap. Biedt vervolgens excuses daarvoor aan. Houdt zich voorafgaand aan het debat gedeisd en houdt zich tijdens het debat keurig op de vlakte – ze is diplomate, geen politica. Kijkt de kat uit de boom en laat het achterste van haar tong niet zien. Dient uiteindelijk een motie van afkeuring in.
Hoekstra dan? Die zit al met Omtzigt en met De Jonge die als mijnheer Bloemschoen hoge ogen in de media scoort maar keer op keer op zijn uitingen moet terugkomen .

De grap is dat ik net als iedereen het allemaal veel te  serieus voorstel. Rutte heeft ruim tien jaar laten zien dat hij een prima oliemannetje is. Ziet er redelijk uit. Slim. Goed gebekt. Een Premier waar Nederland mee voor de dag kan komen en die intussen als een van de langst zittende premiers in de Wereld ook een klein woordje (graag) mee mag spreken. Beter dan zo’n Bak ellende die van het eerste de beste skateboard afvalt. Gelukkig niet zo’n malloot als een Trump of een Putin. Wat rare fratsen als “Geen herinnering” als het zo uitkomt. Hij kan rustig achterover gaan zitten en de anderen het initiatief laten en er dan later als een Deus ex Machina inspringen omdat de knoop door al die onbenullen steeds vaster gestrikt is in plaat van ontward. Niet voor niets heeft hij de meest onbenullige en domme verdedigingslijn gekozen “Ik herinner het mij niet” te sullig en te dom voor woorden en dan gewoon afwachten hoe de rest reageert: Even dom….maar wel oprecht dom, want alleen bij Rutte is het gespeeld….

Ben benieuwd.

Liegen? Het ligt eraan….

Gisteren middag heb ik aan mijn 4 kleinkinderen geprobeerd uit te leggen wat er de nacht ervoor en de dag ervoor  gebeurde in de Tweede Kamer.

Ik heb ze ieder aan een kant van een vierkante tafel gezet met de aankondiging dat ik een spelletje met ze wilde doen. Een van de 4 keek mij gelijk argwanend aan en zei “Opa, Ik vertrouw je voor geen cent!” Met een grote grijns  erbij.

Op die tafel heb ik een drie gelegd die ik op een velletje A4 had gezet.

In de onderstaande demonstratie van het spelletje heb ik de namen van mijn kleinkinderen vervangen voor die van de 4 hoofdrolspelers in het drama van de Informatie.

De kleindochter die ik in het voorbeeld op de plaats van Kaag had gedacht, riep gelijk, toen ik het papier uit mijn zak trok: “Hee dat zijn billen!” Dat gaf gelijk een vijfde betekenis  aan de 4 duidingen (om het eens politiek Haags te zeggen) die ik in mijn hoofd had voor deze kleine demo. Het geeft ook aan dat ze haar grootvader prima kent, want die steekt nooit onder stoelen of banken dat hij een billofiel is.

Aan de kleinzoon op de plek van Rutte vroeg ik wat hij zag:” Een drie, Opa” zei hij braaf.

De kleindochter op de plek van Wilders ziet natuurlijk de W. Ik vraag haar wat ze ervan zou vinden om haar broertje die op de plek van Rutte zit een leugenaar te noemen, omdat hij een drie ziet en niet een W. Hoewel zij degene was die mij al gelijk niet vertrouwde, zag je dat het dubbeltje snel viel en ze gaf geen antwoord.

De kleindochter op de plek van Kaag zei vervolgens braaf “E”

En de kleinzoon op de plek van Hoestra zei vervolgens snel: “Ik zie een M”

Deze groep kinderen uit groep 3 tot groep 7 lagere school met ondanks Corona hele mooie Paasrapporten begrepen het spelletje dus heel goed en heel snel: De waarheid is afhankelijk van hoe je ernaar kijkt.

Vervolgens vroeg ik ze. “Nu moeten jullie even nadenken. Volgende week vrijdag zien wij elkaar weer en dan vraag ik jullie wat jullie je herinneren van dit spelletje vandaag.”

Waarop de kleinzoon op de plek van Rutte gelijk roept “Niets”. “Heel goed!” zeg ik. Er waren ook andere antwoorden van de drie anderen, maar dit hele spel had 5 minuten in beslag genomen en daar gaat het mij om.

De waarheid is nooit eenduidig. De waarheid is altijd afhankelijk vanuit welke hoek je de waarheid bekijkt of ruikt of hoort of beluistert.

Het heeft totaal geen zin om iemand die verklaart “De Waarheid te spreken” serieus te nemen of Iemand die verklaart dat iemand “De Waarheid niet spreekt” een leugenaar te noemen. Dat is een zinloze bezigheid. De Waarheid bestaat niet als objectief gegeven. De waarheid is een idee dat iemand van een situatie heeft. Dat is niet anders met een herinnering aan een voorval of een gesprek. Ik constateer dat de Tweede Kamer gisteren tenminste 6 uur verdaan heeft met “Wellus, Rutte is een Leugenaar” tot “Niettus. ik ben geen leugenaar”.

De 7 dagen durende aanloop en uiteindelijk 13 uur vergaderen eergisteren en gisteren waren eigenlijk helemaal niet zo nodig geweest.

Mr Frans-Joseph van Thiel was Voorzitter van de Tweede kamer van 29 januari 1963 tot en met 6 december 1972. In die periode heb ik hem ook een paar maal mogen ontmoeten.

Hij zou dit varkentje naar mijn mening anders en beter gewassen hebben. In de eerste plaats  denk  ik dat hij de verkenners bij hun benoeming al grondig zou hebben geïnstrueerd wat hij van hen verwachtte. Vervolgens zou hij betrokkenen bij zich op het matje had geroepen  toen het misliep na de publicatie van de fatale foto van Ollongren om het naadje van de kous te weten te komen hoe  “Pieter Omtzigt Functie Elders” in de stukken terecht was gekomen. Ik denk dat hij zeker wat meer tijd voor reflectie genomen zou hebben na terugtreden van Jorritsma en Ollongren en dat hij op dat moment alle fractievoorzitters zou hebben geconsulteerd alvorens dezelfde fout te maken om twee nieuwe verkenners die wederom te dicht bij de kamer staan en bovendien ook nog eens mindere signatuur en postuur hebben dan de twee oud verkenners. Als alternatief zou hij hebben kunnen besluiten bij het stoppen van Ollongren en Jorritsma om eerst de zaak in de Kamer voor te leggen alvorens verder te gaan. Verder denk ik dat hij veel beter en zichtbaarde de vinger aan de pols had gehouden bij het secretariaat dat de verkenners bijstond , ambtenaren van Rutte en de DG voorlichting. Arib is de Voorzitter van de opdrachtgever. Ik denk dat Van Thiel zelfs zover was gegaan te eisen dat de aantekeningen en stukken die op een en ander betrekking hadden desnoods vertrouwelijk aan hem waren overgelegd om te beoordelen hoe nu verder.

Van Thiel was voorzitter tijdens de beroemde nacht van Schmeltzer en een ander beroemd debat, dat over de drie van Breda. Het tot diep in de nacht durende debat over de drie van Breda heb ik geheel gevolgd, toen nog op de radio. Van Agt beet in het zand als toen nog betrekkelijk jonge Minister van Justitie die uit het Rooie Roomse nest Nijmegen (hij woonde zelfs op de Heilige Land Stichting) kwam en ongekende denkbeelden voor die tijd uitventte dat zelfs de drie tot levenslang veroordeelde Duitse Oorlogsmisdadigers die nog in de Koepel van Breda zaten gratie zouden moeten krijgen. De tegenstandster van Van Agt was toen overigens een D66 dame, Anneke Goudsmit (het kan verkeren) die later vooral als feministe tegen Van Agt knokte toen die de Bloemenhove abortuskliniek wilde sluiten om dit confessionele stokpaardje weer eens van stal te halen.

Van Thiel zou zich hebben vastgebeten in de gang van zaken, en hebben geweten wat er aan de hand was en geweten hebben hoe hij de plenaire vergadering moest laten verlopen en in de hand te houden. Hij zou de twee oud verkenners als eerste aan het woord hebben gelaten en hij zou de elkaar na blatende schapen er met humor, maar met standvastige hand, van weerhouden hebben 100 maal hetzelfde te zeggen. Punten van orde zou hij naar mijn idee als hij van de huidige techniek en mogelijkheden had geweten binnen twee minuten met een elektronisch stem systeem hebben laten accorderen of afschieten door de kamer. Hij zou zeker niet hebben toegestaan dat bij de tweede spreker in eerste termijn, Mark Rutte, een diarree aan interrupties ontstond zoals dat nu is gebeurd.

Tot slot: Het parlement heeft zich verslikt in de geheimzinnigheid die het zelf geschapen heeft en wel volledig ten onrechte: In de tijd dat de Koning een rol had in het geheel was de geheimhouding functioneel in het kader van “De Koning is onschendbaar, de Minister is verantwoordelijk” vanuit dat idee zijn de consultaties die via de Koning liepen geheim geweest. Er moest van het Parlement meer openheid komen. Welnu ga dan niet geheime overlegjes voeren en doe het formeren volledig in de openbaarheid. Ik hoop dat het proces dan verkort wordt, omdat we allemaal kunnen zien wat er bekonkeld wordt. Zo’n debat als gisteren geeft een goed beeld van de suffigheden die in het proces zitten en verregaand verbeterd kunnen worden.

Ollongren en Jorritsma waren verkenners af en konden dus niet meer over hun stukken beschikken, konden geen gebruik meer van de diensten van de ambtenaren van het verkennersbureau maken en kregen van hun opvolgers te horen dat ze door hen niet werden bijgestaan. Volledig in de ban van de Ruttedoctrine lijkt het. Goed dat de kamer het niet pikte. Zowel de afgetreden verkenners als de nieuwe verkenners deden eigenlijk niet anders dan met hun handen omhoog zitten in plaats van Zelfstandig Kritisch en Kreatief en proactief te reageren op de wensen van de Tweede Kamer en ik meen ook het publiek. 3 miljoen kijkers  -volgens de kijkcijfers= voor een Kamerdebat! Voorwaar niet gering!

Rutte is er nog. Ik vind dat niet zo spannend, want hoewel hij het zelf nog niet doorheeft, is het nu ernstig aangeschoten wild…Jazeker met de W van Wilders…

 

Pieter Omtzigtdag

Ik kopieer een tweet van mij vandaag die de url geeft naar een artikel op de NOS site waarbij Pieter Omtzigt’s reactie op het gebeuren beschreven wordt door de NOS en waarbij een video van zijn interview voorafgaand aan zijn beëdiging wordt getoond. Geweldig hoe deze man zich ondanks alle drek die hij over zich heen gekregen heeft, keurig houdt en de dingen correct benoemt.

Zeven dagen lang doet de Tweede kamer er al over om een debat hierover te organiseren. Ontluisterend is het dan te constateren dat voorafgaand aan het debat dat kort op de beëdiging van nieuwe leden zou volgen, blijkt dat er geen onderliggende stukken zijn en dat de oud verkenners wel in de kamer zijn, maar 3 velletjes papier leveren en dan zeggen “We zijn geen verkenners meer en de rest van de papieren liggen bij de nieuwe verkenners.” Arib gaat de nieuwe verkenners om de papieren vragen. Het plenaire debat wordt van ongeveer 15.00 uur naar 17.00 uur verplaatst en dan blijkt dat de nieuwe verkenners meer tijd nodig hebben en laat Arib iedereen nog eens aan het woord zonder zelf een suggestie te doen om de zaak te bespoedigen en wordt er besloten dat de stukken er uiterlijk om 18.30 uur moeten zijn en anders de vergadering tot donderdag 1 april wordt geschorst.
Tijdens een van de praatshows blijkt dat de nieuwe verkenners eerst de lijsttrekkers die zijn langs geweest  de gespreksnotities die zee van plan zijn openbaar te maken te scannen, zodat ze passages eruit zouden kunnen halen. Ondertussen probeert Rutte nog eens om de kamer voorzitter de stukken te laten scannen en alleen het verslag van zijn bespreking met de verkenners te publiceren. Hij waarschuwt voor beschadiging van de persoonlijke verhoudingen en dat we moeten formeren in plaats van elkaar de maat te nemen. Ook nu weer stelt de kamer de onderste steen boven te willen hebben.
Wat mij tegenvalt in dit geheel is dat Arib als een soort lam achter de feiten aan loopt en het initiatief laat aan twee oud-verkenners die als een soort aangeschoten wild met hun handen omhoog zitten, maar naar mijn idee de hele zaak tegenwerken in plaats van eraan meewerken. Maar naar mijn idee had Arib dit veel beter moeten inschatten en al van tevoren moeten organiseren. Echt een min punt. Een heel grote minpunt. Salliant in het hele verhaal is dat de tweede kamer de rol van de Koning heeft ingeperkt om het formatieproces transparanter te maken en dat nu blijkt dat de Tweede Kamer helemaal niet bij machte is dit zelf goed te regelen, nu er een onverwachte hobbel optreedt. Hoewel Rutte vaak goed inschat hoe de paarden lopen heeft hij in dit geval op het verkeerde paard gewed en het “Beste Paard van de stal (Kaag)” ook nog eens verkeerd geciteerd. Wat een geklungel….

Er is veel meer over te zeggen, maar voor vandaag houd ik het hier even bij

%d bloggers liken dit: